Podozrenie z trestného činu je závažná životná udalosť

Podozrenie zo spáchania trestného činu je vždy veľmi závažná situácia, ktorá môže v živote človeka vyvolať niekedy až tragické následky. Ak totiž niekto spácha trestný čin vedome, je to niečo úplne odlišné od udalosti, keď je podozrivá osoba nevinná, a iba je podozrivá na základe niektorých nejasných svedectiev alebo dôkazov. Podozrievať niekoho z páchania trestnej činnosti je preto natoľko problematickým javom, že je na to spravidla potrebná právna ochrana.

dojednanie spravodlivosti

Podozrivá osoba má, a tiež musí mať, právo na prístup k advokátovi, a ak je to potrebné, potom aj právnu pomoc. Obaja, ako podozrivá osoba, tak aj jej obhajca, potom musia mať právo na nazeranie do svojho spisu, a zároveň musia mať právo na námietku (v primeranej lehote), ak došlo k odmietnutiu týchto zákonom daných práv.

právne konanie

Čo je však veľmi dôležité a čo sa nesmie prehliadať, je poskytovanie tohto vyššie uvedeného práva v ústnej alebo písomnej forme, a to vždy v jazyku, ktorému podozrivá osoba aj jej obhajca rozumie, je dôležité to vedieť už len z toho dôvodu, že vás napríklad na dovolenke v Nemecku zaistí tamojšia polícia ako podozrivého z krádeže, a vy neviete ani nemecky, ani anglicky, a dorozumiete sa iba slovensky. Dôležité je tiež bezodkladne informovať podozrivú osobu o jej práve odoprieť výpoveď Lexante.sk.

Podozrivá osoba zo spáchania trestného činu musí byť tiež oboznámená s tým, že ak sa vzdá svojho práva nazerať do spisu a mať k dispozícii svojho advokáta a právnu pomoc, musí byť informovaná o možných dôsledkoch tohto rozhodnutia.

Na záver by sme sa radi zmienili o tom, že podozrenie zo spáchania trestnej činnosti sa môže týkať mnohých z vás, aj keď žiadnu trestnú činnosť vedome nepáchate. Niekto si vás totiž môže s niekým pomýliť, môže vás zameniť s niekým iným alebo dokonca na vás môže podať trestné oznámenie formou krivého obvinenia, aby vás zámerne poškodil. Je dobré potom vedieť, kde nájsť spoľahlivého advokáta, ktorý bude hájiť nielen vaše záujmy, ale bude mať záujem o dojednanie spravodlivosti.