Ako ukončiť živnosť?

Ukončenie živnosti

Ukončenie živnosti predstavuje zánik vášho živnostenského oprávnenia. Ukončenie živnosti môže byt buď rozhodnutím živnostenského úradu alebo vašim dobrovoľným rozhodnutím. Na zrušenie vašej živnosti môže mať živnostenský úrad rôzne dôvody. Napríklad sa môže jednať o nasledujúce dôvody. Strata spôsobilosti na právne úkony, živnostník porušil pravidlo o bezúhonnosti alebo ak bola živnosť vydaná len na určitý čas a tato doba už uplynula.

Pri dobrovoľnom zrušení je potrebné odovzdať oznámenie o zrušenej živnosti na okresný úrad. Oznámiť to musíte vypísaním tlačiva, kde uvediete všetky potrebné údaje a informácie.
Živnosť zaniká v nasledujúci deň alebo v deň, ktorí ste si určili v dokumente v žiadosti o zrušenie vášho živnostenského oprávnenia.

krížik


Ukončenie živnosti môžete podať osobne na okresnom úrade podľa vášho trvalého bydliska v živnostenskom odbore. Z internetu si stiahnete formulár o zrušenej živnosti. Vypísaní ho potom prinesiete na daný okresný úrad. Na formulár musíte uviesť názov príslušného okresného úradu, ktorý sa nachádza v blízkosti vášho trvalého bydliska alebo v blízkosti vášho sídla, ďalej je potrebné uviesť dátum zrušenia živnosti býva to zväčša deň, keď bola prijatá vaša žiadosť, vaše obchodné meno, adresu trvalé bydlisko, identifikačné číslo, rodné číslo. Taktiež je potrebné označiť zdravotnú poisťovňu, v ktorej ste poistený.

Zrušenie

Okrem zrušenia živnosti prezenčnou formou existuje aj možnosť zrušenia živnosti na diaľku elektronickou formou, ktorú si vybavíte, aj z pohodlia vášho domova keďže nemusíte nikam chodiť. Nevýhodou je, že živnosť zrušíte najskôr k nasledujúcemu pracovnému dňu. Aj, keď okresný úrad informuje príslušné poisťovne o vašom zrušení živnosti týka sa to sociálnej a zdravotnej poisťovne. Okresný úrad síce vaše zrušenie oznámi aj na daňový úrad, ale tlačivo je aj tak potrebne poslať.