Univerzity tretieho veku

Ako pribúdajú človeku rôčiky, akosi je stále menej motivovaný obklopovať sa novými informácii. Je skúsenejší, má svoje stabilné zázemie, prácu. Nie je v takej miere odkázaný na novinky tak, ako v mladšom veku. Už sa nehľadá v živote, ani v práci. Ale ak zatúži v pokojnej atmosfére znovu zažiť študijné lavice, má na to skvelú možnosť na univerzitách tretieho veku.

stáří

Nejde o špeciálne školy, ale o výuku na vysokých školách a univerzitách, ktoré majú tieto programy rozbehnuté. Kritériom prijatia je vek nad 50 rokov (na niektorých školách je hranica 40 rokov), ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou a zápis na štúdium. V prípade, že je prihlásených viac záujemcov ako je kapacita, rozhoduje o prijatí dátum prihlášky. Žiadne prijímacie skúšky sa nekonajú.
Štúdium je trojročné. Cena za akademický rok je okolo 100 EUR v závislosti od konkrétnej školy a mesta. Ľudia v dôchodkovom veku platia o niečo nižší poplatok.
Škola začína slávnostným otvorením a samozrejme imatrikuláciou. Školský rok potom pokračuje prednáškami, konzultáciami a cvičeniami podľa učebných osnov. Periodicita prednášok je 2 hodiny raz za dva týždne. Prednášajúcimi sú učitelia, vedeckí pracovníci, kapacity v odboroch – slovenskí, aj zahraniční. Okrem samotných prednášok je možné sa zúčastniť aj exkurzií, ktoré sú súčasťou niektorých vzdelávacích programov.

V prvom roku sú hodiny zamerané všeobecnejšie a ponúkajú úvodnú tematiku do študijných odborov, z ktorých je možné si v ďalších dvoch rokoch vybrať podľa záujmu. A vyberať je naozaj z čoho, toto je len malá ukážka:


Archeológia
Astronómia
Dejiny divadla a odevu
Dejiny
Dejiny výtvarného umenia 
Etnológia a kultúrna antropológia
Európska únia
Filozofia
Joga
Liečivé a aromatické rastliny
Ovocinárstvo a zeleninárstvo
Počítače a informatizácia spoločnosti
Právo
Psychológia
Svetové náboženstvá
Ovocinárstvo a zeleninárstvo 
vědomost

Na záver absolvovania univerzity tretieho veku prebehne slávnostná promócia.
Zoznam škôl, kde seniori môžu študovať:   
Bratislava

 • UK, Centrum ďalšieho vzdelávania
 • Slovenská technická univerzita
 • Panaeurópska vysoká škola

Trnava

 • Technická univerzita

Nitra

 • Univerzita Konštantína Filozofa
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita

 
Banská Bystrica

 • Univerzita Mateja Bela

Zvolen

 • Technická univerzita

Trenčín

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Dubnica nad Váhom

 • Dubnický technologický inštitút

Žilina

 • Žilinská univerzita

Liptovský Mikuláš

 • Akadémia ozbrojených síl

Ružomberok

 • Katolícka univerzita

Prešov

 • Prešovská univerzita

Košice

 • Technická univerzita